فَِقَِطَِ بَِرَِاَِی تَِو

مجموعه ای از شعر های عاشقانهشاعران ایرانی در راستای حمایت از شاعران و نویسندگان و فرهنگ
سایت کانالکس هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوی درج شده در کانالها ندارد .
;